skip to main content

De commissie en de leden

Ahmed Marcouch

Voorzitter | Sinds 1 september 2017 burgemeester van Arnhem. Daarvoor was hij namens de PvdA lid van de Tweede Kamer en de gemeenteraad van Amsterdam. Ook was hij stadsdeelvoorzitter in Slotervaart. Hij noemt zijn rol als voorzitter van deze commissie een ‘eervolle opdracht’ en is bezorgd door de huidige polarisatie en de spanningen die dat geeft in de samenleving. Marcouch wil kijken naar wat ons in de maatschappij verbindt, niet naar wat verschillen uitvergroot.  Met zijn rol in de commissie hoopt hij de politiek en de samenleving een stevig handelingsperspectief te bieden om onze democratie op korte én lange termijn te versterken.

Marianne van den Anker

Ombudsman gemeente Rotterdam. Heeft een achtergrond als bestuurskundige, criminoloog, wethouder en radiomaker (NTR). Als het misgaat tussen burgers of ondernemers en de gemeente, wil ze zorgen voor een herstel in vertrouwen. Voor haar werk trekt ze vaak de stad en de samenleving in, omdat ze het belangrijk vindt om met betrokkenen zelf te praten. Dat hoopt ze ook samen met de commissie te kunnen doen. Van den Anker is bezorgd over de veiligheid in de samenleving en wil er met de commissie aan bijdragen deze op orde brengen. Ook vraagt ze nadrukkelijk aandacht voor de rol van de overheid in de ervaren afname van vertrouwen in instituties.

Jelle van Buuren

Universitair docent aan het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden. In zijn onderzoek houdt hij zich onder meer bezig met radicalisering en extremisme, protestbewegingen, politieke legitimiteit, complottheorieën, wantrouwen in de overheid en systeemkritiek. In zijn proefschrift bepleitte hij complotdenkers te zien als kanaries in de kolenmijn: ze duiden op fundamentele problemen met de geloofwaardigheid en legitimiteit van het politieke bestel. Hij hoopt dat de commissie met een nuchtere en heldere analyse komt van de problematiek en tot concrete aanbevelingen komt.

Paul Dekker

Politicoloog, hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Tilburg en tot eind 2020 onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Hij doet onderzoek naar (politieke) participatie, de publieke opinie en maatschappelijk onbehagen. Eind 2022 publiceerde hij de bundel ‘Politieke polarisatie in Nederland’. Hij hoopt dat hij de commissie kan helpen het vertrouwen in de democratische samenleving te versterken door zorgen weg te nemen en serieuze problemen van oplossingen te voorzien.

Sana el Fizazi

Stadsmarinier in Rotterdam-Hillesluis. Werkte daarvoor als beleidsadviseur Veiligheid en consulente Sociale Zaken bij de gemeente Rotterdam. Als stadsmarinier is ze in de wijk te vinden om te werken aan de leefbaarheid, veiligheid én het veiligheidsgevoel van de bewoners. In haar werk ziet ze dagelijks dat de democratie onder druk staat en dat het een kwetsbaar systeem is geworden. El Fizazi vindt eigenaarschap belangrijk en met name de vraag ‘van wie is de democratie’? Haar ervaring uit de wijken brengt ze mee naar de commissie om ‘een denker uit de praktijk’ te zijn, iemand tussen staat en straat.

Frans Geraedts

Filosoof en expert op het gebied van Governance en Integriteit. Hij werkte onder andere aan een integriteitsprogramma in Oekraïne en heeft een wereldwijd perspectief op democratie. Het baart Geraedts zorgen dat op veel plekken ter wereld de democratie in verval is geraakt. Met zijn rol in de commissie wil hij iets doen aan het Nederlandse deel van dit probleem. Hij wil werken aan een interventiegereedschapskist die klaar staat bij nieuwe maatschappelijke conflicten, om daarmee snel het vertrouwen te herstellen.

Evelien Tonkens

Hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke sector aan de Universiteit van Humanistiek in Utrecht. Daarvoor was ze onder andere bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam. Ze onderzoekt spanningen tussen groepen en ziet polarisatie niet als iets problematisch, zo lang er vertrouwen is in de democratie. Tonkens ziet dat mensen zich nu buitengesloten voelen, terwijl er juist een gesprek zou moeten plaatsvinden. Het is prima als mensen vreedzaam ruzie maken, aldus Tonkens. Als lid van de commissie wil ze ervoor waken dat het geen ‘Haags’ verhaal wordt, maar ook andere delen van het land bezocht en betrokken worden. 

Rens Vliegenthart

Hoogleraar Strategische Communicatie aan Wageningen University and Research. Hiervoor was hij hoogleraar Media en Samenleving aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn onderzoek staat de interactie centraal tussen politiek, online media en journalistiek bij maatschappelijk relevante onderwerpen, zoals polarisatie. Zijn deelname aan de commissie ziet hij als een kans om onderzoek én handelingsperspectief samen te brengen.

Josse de Voogd

Onderzoeker en publicist op het snijvlak van ruimte, politiek en samenleving. Coauteur van de
‘Atlas van afgehaakt Nederland’. Hij schrijft onder meer over scheidslijnen in de samenleving en
de geografie van het stemgedrag. Daarnaast is hij als ervaringsdeskundigheid geïnteresseerd in thema's als gezondheid en de complexiteit van het sociale vangnet. Naast aandacht voor
achterstanden is het volgens De Voogd belangrijk het kwetsbare midden op het netvlies te houden en om kritisch te kijken naar wat de bovenkant kan bijdragen in het temperen van polarisatie. Door deel te nemen aan de commissie hoopt hij een positieve bijdrage te leveren met betrekking tot deze maatschappelijke uitdagingen.

Natascha van Weezel

Auteur, Journalist, columnist en documentairemaker. Haar interesse gaat vooral uit naar onderwerpen als polarisatie en de multiculturele samenleving. Ze neemt regelmatig deel aan dialooggroepen om in contact te komen met mensen met wie je het (in eerste instantie) níet eens bent. De opgave waar de commissie voor staat spreekt Van Weezel heel erg aan. Ze wil ervoor waken dat er niet alleen maar over mensen wordt gepraat maar juist ook mét mensen.

De adviescommissie wordt ondersteund door Lysias Advies (secretariaat) en Maatschap voor Communicatie (communicatie).